ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Totstandkoming en aanvaarding van een overeenkomst

1.1. In deze overeenkomst vindt de gebruiker de contractuele regels terug aangaande a) het gebruik van de webwinkel van Kevin De Win en b) de bestellingen die hij op dat ogenblik via de webwinkel van Kevin De Win overweegt te plaatsen.

1.2. Door het loutere bezoeken en raadplegen van de webwinkel van Kevin De Win of door het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Kevin De Win verklaart de gebruiker zich akkoord met de inhoud ervan en wordt er telkens een nieuwe overeenkomst afgesloten.

1.3. Kevin De Win houdt zich eveneens het recht voor om de contractuele clausules te wijzigen, waarbij de publicatie op de site als kennisgeving van de wijziging geldt. Het verder gebruik van de website zal dan aanzien worden als een aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.

1.4. Andere voorwaarden zullen bijgevolg nooit van toepassing zijn, tenzij Kevin De Win voorafgaandelijk en schriftelijk met de afwijkende voorwaarde(n) akkoord ging.

1.5. De gebruiker erkent door de aanvaarding van de overeenkomst dat hij a) voorafgaandelijk de mogelijkheid heeft gehad de overeenkomst - voorafgaandelijk aan de aanvaarding ervan - na te lezen b) ze desgevallend clausule per clausule inhoudelijk te onderhandelen en c) ze af te drukken of op te slaan.

1.6. De gebruiker aanvaardt dat het bewijs van diens voorafgaandelijke kennisname en voormelde onderhandeling door Kevin De Win geleverd kan worden door de aanvaarding van de overeenkomst door de gebruiker.

2. Begrippen

2.1. De webwinkel van Kevin De Win: de website www.schelle-honing.be gelegen te Steenwinkelstraat 280 Schelle, België.

2.2. Klant: elke natuurlijke of rechtspersoon, handelingsbekwaam en ouder dan 18 jaar die een bestelling doorgeeft aan Kevin De Win.

2.3. Bestelling: de aanvraag door de cliënt tot sluiting van een verkoopovereenkomst tussen Kevin De Win en de klant van de webwinkel van Kevin De Win met betrekking tot de producten die worden aangeboden via www.schelle-honing.be.

2.4. Producten: alle goederen aangeboden op www.schelle-honing.be

2.5. Transactie: het geheel van de handelingen, veiligheidsverplichtingen, autorisatieprocessen en akkoorden inherent aan de betaling van producten die besteld worden via credit card of ieder ander middel van virtuele transactie via de site.

2.6. Productfiche: de pagina op www.schelle-honing.be waar alle productinformatie (prijs, beschrijving,...) en eventueel bijhorende foto's te raadplegen zijn.

3. Klant

3.1. Iedere bezoeker beschikt over de mogelijkheid om zich te registreren als gebruiker, waarna hij kan overgaan tot het plaatsen van bestellingen.

3.2. De aldus gegenereerde toegang tot de webwinkel van Kevin De Win is persoonlijk en is voorbehouden aan handelingsbekwame meerderjarigen.

3.3. De gebruiker verbindt er zich toe om zijn log in gegevens en zijn paswoord niet door derden te laten gebruiken en misbruik door derden te verhinderen.

3.4. Kevin De Win behoudt zich het recht voor om bijkomende identificatiemaatregelen op te leggen.

3.5. In geval van (vermoeden van) onrechtmatig of verboden gebruik, is het Kevin De Win toegestaan om de registratie van de gebruiker te schrappen, onverminderd het recht van Kevin De Win om de schade op de gebruiker te verhalen.

4. Belangrijke waarschuwing vooraleer tot een bestelling van honing, koninginnenbrij, propolis of stuifmeel over te gaan

4.1. De informatie verschaft door Kevin De Win wordt met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd, doch is louter informatief. Ze vervangt immers nooit een diagnose of advies van een geneeskundige (bijvoorbeeld bij het gebruik van voedingssupplementen zoals koninginnenbrij, propolis en stuifmeel), omdat Kevin De Win niet op de hoogte kan zijn van de volledige medische voorgeschiedenis van iedere gebruiker.

4.2. Indien de gebruiker twijfelt over de geschiktheid van een bepaald product, dan adviseert Kevin De Win formeel het product niet te bestellen, de bestelling te annuleren of - indien het reeds geleverd werd - het product niet (verder) te gebruiken, zonder eerst een deskundige arts geraadpleegd te hebben.

5. Belangrijke waarschuwing vooraleer tot een bestelling over te gaan (algemeen)

5.1. Kevin De Win houdt informatie bij over de voorgaande bestellingen van een gebruiker, doch deze informatie wordt enkel gehanteerd voor logistieke redenen (aanvullen van de stock bijvoorbeeld).

6. Bestelling

6.1. Al de informatie die de klant bezorgt aan Kevin De Win (invoeren van gegevens inherent aan de bestelling) is bindend. Kevin De Win kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor het foutief ingeven van bestemmingsgegevens of gezondheidsinformatie. Kevin De Win kan ook niet verantwoordelijk gehouden worden voor vertraging bij de levering of de onmogelijkheid bestelde producten te leveren.

6.2. De automatische registratiesystemen bieden van nature een bewijs van de inhoud en datum van de bestelling.

6.3. Na ontvangst van de aanvraag tot bestelling bevestigt Kevin De Win aan de klant de aanvaarding van de bestelling door het versturen van een bevestiging op het e-mailadres dat de klant heeft meegedeeld bij het registreren van zijn bestelling. De verkoop zal niet eerder worden afgesloten dan vanaf de verzending van de bevestiging van de bestelling.

6.4. In het algemeen en zonder dat verdere uitleg nodig is, behoudt Kevin De Win zich het recht voor om elke bestelling te weigeren of te annuleren, inclusief het geval van betalingsproblemen bij de betrokken bestelling of een geschil betreffende de betaling van een eerdere bestelling.

6.5. De bestelling is pas definitief van zodra a) Kevin De Win deze aanvaard heeft en b) de klant het volledige bedrag inclusief de verzendingskosten betaald heeft aan Kevin De Win, conform de aldaar aangewezen betaalmethode.

6.6. De meeste producten zijn op voorraad. Indien een besteld product niet voorradig of niet onmiddellijk in voorraad is, zal Kevin De Win via mail de klant over de vertraging van de levering inlichten. Indien de klant niet akkoord is met de vertraging, kan hij zijn bestelling wijzigen of annuleren.

7. Prijs

7.1. De prijs is steeds in euro in BTW inclusief. De prijs vermeld op de productfiche stemt niet overeen met de kosten gerelateerd aan het transport.

7.2. De prijs vermeld in de bestelbevestiging is de definitieve prijs uitdrukkend alle bijhorende kosten en inclusief BTW. Die prijs bevat de goederenprijs, de behandelingskosten, de kosten van verpakking en bewaring van de producten en de transportkosten.

7.3. Kevin De Win behoudt zich het recht om de prijs te wijzigen op elk moment, maar de producten worden gefactureerd op basis van de geldende tarieven op moment van de registratie van de bestelling.

8. Betaling

8.1. De prijs van de goederen is te betalen cash door één van de betalingsmiddelen voorgesteld op de dag van bestelling.

verleend inzake de uitvoering van de transactie. In geval van weigering van de instelling voor de beveiligde bankbetaling of van de maatschappij Ingenico, zal de bestelling automatisch worden geannuleerd en de klant verwittigd worden via e-mail.

9. Levering

9.1. De leveringen gebeuren, na bevestiging van de bestelling door Kevin De Win en de aanvaarding van de betaling door het orgaan belast met de transactie, binnen een termijn van 2 werkdagen voor bestellingen geplaats binnen België.

9.2. Door het plaatsen van een bestelling, engageert de klant zich voor de regeling van ontvangst van de goederen, alle belastingen, rechten en andere huidige en toekomstige kosten te wijten aan de titel van levering van de bestelde goederen. De solidaire aansprakelijkheid van Kevin De Win kan in dat opzicht niet spelen.

9.3. De levering gebeurt hoofdzakelijk door Kevin De Win. Geen enkele compensatie kan geclaimd worden aan Kevin De Win in geval van laattijdige levering.

9.4. Bij de ontvangst van de bestelde goederen moet de klant of de bestemmeling de goede staat van het geleverde goed nagaan en kennis nemen van de gebruiksvoorwaarden en instructies die aan hem werden verstrekt.

9.5. Als het pakket niet ontvangen is ondanks de verschillende (2) passages van de vervoerder, krijgt de klant een melding in de brievenbus waarmee hij of zij het pakket zelf kan ophalen in het aangewezen postkantoor.

9.6. De koper dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Indien de geleverde producten niet precies overeenstemmen met de bestelling, een gebrek vertonen (een breuk bijvoorbeeld), of onvolledig zijn, dient de koper onmiddellijk Kevin De Win hiervan per e-mail (of contactformulier op www.schelle-honing.be te verwittigen. De klant kan in dit geval gebruik maken van het 'herroepingsrecht', zie infra 10.2.)

9.7. Klanten of de bestemmelingen van de goederen onthouden zich van elke gedeeltelijke of gehele wederverkoop.

9.8. De verzendingskost voor leveringen binnen België bedraagt €10,00. Dit wordt nogmaals weergegeven alvorens u uw bestelling afrondt en overgaat tot betaling.

10. Bedenktijd

10.1. In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving (Wetboek Economisch Recht), heeft de klant het recht afstand te doen van zijn aankoop zonder bestraffingen en zonder opgave van redenen (herroepingsrecht). De klant beschikt over een termijn van veertien kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de bestelde goederen om Kevin De Win kennis te geven over herroeping van de aangekochte producten. Nadien heeft de klant veertien dagen tijd om ze terug te sturen naar Kevin De Win tegen omwisseling of restitutie. Om de restitutie of omwisseling te verkrijgen, moet de klant op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid de nieuwe producten (met leveringsbond) terugsturen, in hun originele verpakking en onbeschadigd naar het volgende adres: Kevin De Win, Steenwinkelstraat 280 Schelle, België.

10.2. Om beroep te doen op dit herroepingsrecht moet u, als klant, via een ondubbelzinnige verklaring (vb. schriftelijk per post, per fax of e-mail) Kevin De Win (Steenwinkelstraat 280 2627 Schelle - schelle.honing@telenet.be) op de hoogte te stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kan, als klant, hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping (.docx), maar u bent hiertoe niet verplicht.

10.3. Indien de goederen zijn toegezonden aan Kevin De Win onder de juiste voorwaarden en binnen de juiste tijd, engageert Kevin De Win zich ertoe de betalingen door de klant gedaan terug te geven, en dit zonder bijkomende kosten.

11. Garantie

11.1. In geen geval kan Kevin De Win verantwoordelijk worden gehouden voor het niet-respecteren van wet- en regelgeving van kracht in het land van ontvangst. De eventuele aansprakelijkheid van Kevin De Win is uitsluitend gelimiteerd tot de waarde van het product in kwestie, bepaald volgens de datum van verkoop.

11.2. Kevin De Win geeft geen garantie dat het gebruik van deze website vrij zou zijn van virussen en/of schadelijke elementen of programma's, noch voor het feit dat de koppelingen via deze website naar andere websites, vrij zou zijn van virussen en/of schadelijke elementen of programma's, en wijst desbetreffend eveneens alle verantwoordelijkheid en schade van de hand. De verwijzing (link) naar andere websites houdt geen aanbeveling of garantie (ondermeer voor de juistheid en volledigheid van de inhoud ervan, de beschikbaarheid ervan, het virusvrij zijn ervan) in met betrekking tot deze andere websites.

11.3. Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

12. Aansprakelijkheid

12.1. De aansprakelijkheid van Kevin De Win zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling en kan niet in twijfel worden gebracht voor kleine vergissingen of nalatigheden die hadden kunnen voortbestaan ondanks de voorzorgsmaatregelen genomen in de presentatie van de goederen. Inclusief, de foto's gepresenteerd op de site worden verstrekt louter ten exemplatieve titel. In geen enkel geval kan een wijziging van de verpakking of van de inhoud van een goed worden ingeroepen in geval van afwijking in vergelijking met de foto beschikbaar op de site. De verwijzingen bekendgemaakt op de productfiches zijn louter van indicatieve titel.

12.2. Kevin De Win kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor de wijziging van de gebruiksvoorwaarden, onderbreking of stopzetting van de website, dan wel slechts een beperkte toegang tot de website.

13. Intellectuele eigendomsrechten

13.1 De teksten, foto's, tekeningen, films, beelden, data, e-shop productdatabank, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van Kevin De Win zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Kevin De Win of derden toe.

13.2. Het is verboden om, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Kevin De Win, de aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te verdelen of te verzenden, te verkopen of op enige andere wijze over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden, op straffe van schadevergoeding.

14. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

14.1. Het verzamelen van persoonsgegevens is bij wet verplicht bij verkoop of afstand. Om bestellingen correct te kunnen verwerken en versturen is deze informatie essentieel, bij het ontbreken ervan of bij onvolledige gegevens kan de bestelling ongeldig verklaard worden.

14.2. In geval van persoonlijke gegevens en informatie wordt gevraagd, worden deze gegevens door Kevin De Win behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De gebruiker beschikt over een inzage, controle, verbetering en het recht op schrapping.

15. Nietigheid

15.1. Partijen erkennen dat deze overeenkomst evenwichtig is, rekening houdend met wederzijdse rechten en verplichtingen. De nietigheid van een van de clausules (of een deel ervan) impliceert niet de nietigheid van de rest van de clausule of overeenkomst. Indien een clausule nietig zou blijken, dan verbinden partijen zich er toe zo te goeder trouw te onderhandelen over een nieuwe clausule die zo nauw als mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke overeenkomst.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

16.1. Voor elke betwisting, voortkomend uit het gebruik van deze site en/of enig gegeven dat er op staat, zal het Belgisch recht van toepassing zijn, terwijl ingeval van geschil het Vredegerecht of de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van Kevin De Win uitsluitend bevoegd zijn.

17. Online geschillenplatform van de Europese Unie

Via volgende link kom je terecht op het online geschillenplatform van de Europese Unie: https://ec.europa.eu/odr.